News新闻

业界新闻动态、技术前沿
Who are we?

您的位置:首页      网络营销      PHP写的简单数字验证码实例

PHP写的简单数字验证码实例

用PHP写的随机生成的5位数字验证码$yzm = "";for($i=0;$i5;$i++){$a = rand(0,9);$yzm.= $a;}echo $yzm;

用PHP写的随机生成的5位数字验证码

$yzm = "";
 for($i=0;$i<5;$i++)
 {
 $a = rand(0,9);
 $yzm.= $a;
 }
echo $yzm;
  我要评论
  共有 人参与,评论 条,顶帖 [点击查看]
 • 验证码:
 • 所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关!